Polityka zwrotów

Regulamin sklepu internetowego 

§ 1

Postanowienia wstępne

wersja dla spółek z o.o.,spółek jawnych, komandytowo-akcyjnych i akcyjnych

wersja dla spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych

wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów i przedsiębiorców

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz przedsiębiorców  

C 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

wersja dla spółek z o.o. i spółek akcyjnych

wersja dla spółek jawnych, komandytowo-akcyjnych i akcyjnych 

2 . Sprzedawca – ………………………….. (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………., kod pocztowy ……………, NIP ……………………., REGON ……………………. 

wersja dla spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą …………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP ………….., REGON ………………….

§ 3

Kontakt ze Sklepem

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

§ 5

Informacje ogólne

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach 

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w innej walucie

Ceny podane w Sklepie są podane w …………………….. i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości 

po wykonaniu wszystkich części zamówienia

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 

wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości 

po wykonaniu wszystkich części zamówienia

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie Polski

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie innym niż Polska

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie …………………. (Unii Europejskiej, Europy, etc)

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób

wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty 

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

§ 11

Reklamacja i gwarancja

wersja dla sklepów, sprzedających nowe produkty 

wersja dla sklepów, sprzedających produkty używane

wersja dla sklepów, sprzedających produkty używane i nowe

wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu 

wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady produktu 

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

wersja dla sklepów, w których kupujący może złożyć reklamację 

pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy

wersja dla sklepów, w których formularz pozwalający na złożenie reklamacji 

będzie dostępny na stronie internetowej

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla konsumentów i dla tych, którzy chcą, by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym jej przyjęciem

wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla przedsiębiorców i którzy chcą, by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym jej przyjęciem

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione 

wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji 

towar należy odesłać na adres sklepu

wersja dla sklepów, w których w razie złożenia reklamacji 

towar należy odesłać na inny adres 

7.  Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres …………………………………….. 

wersja dla sklepów, w których do produktu nie będzie dołączana karta gwarancyjna

wersja dla sklepów, w których do produktu będzie dołączana karta gwarancyjna

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.